Zakia Deli
2412 Kennedy St NE Minneapolis, MN 55413 Minneapolis, Minnesota 55413 | Restaurant Info
Estimated delivery time: 50-60 minutes